banner

ข่าวรับสมัครงาน

21 มกราคม, 2020ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล – เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
6 มกราคม, 2020ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล – เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
4 ตุลาคม, 2019ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ(สอบสัมภาษณ์) – เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
30 กันยายน, 2019ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ – เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
30 สิงหาคม, 2019ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ – เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
8 พฤษภาคม, 2019ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (สอบสัมภาษณ์) – เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, นักวิชาการสถิติ
30 เมษายน, 2019ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (สอบข้อเขียน) – เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, นักวิชาการสถิติ
1 2 3 4


นายนุตนันทน์ นุตาลัย
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS