โครงการ TAXI OK / TAXI VIP

กระบวนการดำเนินงานโครงการแท็กซี่โอเค [243 KB]


ประกาศกรมการขนส่งทางบก กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบ การจัดตั้งศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แท๊กซี่)-2560 [69 KB]


ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดทำประวัติผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ [177 KB]


ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน การติดตั้ง และการรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ [3 MB]


ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน และการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ [319 KB]


ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต แบบใบอนุญาต และเงื่อนไขอื่นสำหรับการประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ [669 KB]


ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบลักษณะ ขนาด การติดตั้งและเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ [576 KB]


ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบลักษณะ ขนาด การติดตั้งและเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๖๐ [1 MB]