ติดต่อศูนย์ GPS

กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 1
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2271-8888 ต่อ 3105, 3107
อีเมล dltgps2559[@]gmail.com