DLT GPS – แอปพลิเคชัน Apple

คำอธิบาย
Application นี้เป็น Application สำหรับให้บุคคลทั่วไป สามารถใช้งานเพื่อ
1) ค้นหาตำแหน่งรถโดยสาร ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ว่า ณ ช่วงเวลานั้น อยู่ ณ ตำแหน่งใด
2) แจ้งเหตุ รวมถึงร้องเรียน รถโดยสารที่มีการกระทำผิด
3) ค้นหาสถานีคนส่งผู้โดยสาร

มีอะไรใหม่ในเวอร์ชัน 1.2
– ปรับปรุงระบบการค้นหาและติดตามรถ
– ปรับปรุงการแสดงผลบนแผนที่

https://itunes.apple.com/th/app/dlt-gps/id1099698706?l=th