ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล