ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าทีระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล