ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล