ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรุ้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล