ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานขนส่ง