ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล