ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการขนส่ง(ด้านกฏหมาย) และเจ้าพนักงานขนส่ง