ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการขนส่ง(ด้านกฎหมาย) เจ้าพนักงานขนส่ง