ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฏหมาย)