ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์