โครงการ TAXI OK / TAXI VIP

กระบวนการดำเนินงานโครงการแท็กซี่โอเค (181 downloads) ประกาศกรมการขนส่งทางบก กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบ การจัดตั้งศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แท๊กซี่)-2560 (94 downloads) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดทำประวัติผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ (58 downloads) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน การติดตั้ง และการรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ (126 downloads) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน และการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ (95 downloads) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต แบบใบอนุญาต และเงื่อนไขอื่นสำหรับการประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ (70 downloads) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบลักษณะ ขนาด การติดตั้งและเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ (80 downloads) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบลักษณะ ขนาด การติดตั้งและเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๖๐ (77 downloads)