กรมการขนส่งทางบกจัดอบรมเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานตามโครงการเสริมความรู้ ยกระดับมาตรฐานพนักงานขับรถอย่างมืออาชีพ

กรมการขนส่งทางบก มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขนส่งทางถนนอย่างต่อเนื่อง  จัดอบรมเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานตามโครงการเสริมความรู้ สู่ถนนปลอดภัย ใส่ใจบริการ พร้อมสร้างเสริมทักษะความรู้อย่างรอบด้าน

            นายกมล  บูรณพงศ์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยว่า  กรมการขนส่งทางบกมุ่งยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะและสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสังคมสาธารณะของบุคลากรด้านการขนส่งทางถนน ตาม “โครงการเสริมความรู้ สู่ถนนปลอดภัย ใส่ใจบริการ”  ด้วยการจัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 เส้นทางวิ่งภายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก   ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางให้ความร่วมมือสนับสนุนให้พนักงานขับรถในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวนรวมกว่า 100 คน สำหรับการอบรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เทคนิคเกี่ยวกับการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ไปสู่การขับขี่ที่ปลอดภัย การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนใช้งานเพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งจะนำไปสู่ท้องถนนที่ปลอดภัย

             รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  กล่าวเพิ่มเติมว่า  สำหรับการดำเนินโครงการเสริมความรู้ สู่ถนนปลอดภัย ใส่ใจบริการ เป็นกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขนส่งทางถนน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านการขนส่งทางถนน และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร รวมทั้งยกระดับอาชีพพนักงานขับรถให้เป็นที่ยอมรับในสังคมสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างมาตรฐานระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดอบรมพนักงานขับรถและผู้เกี่ยวข้อง จำนวนรวมกว่า 600 คน  โดยเป็นการให้ความรู้ สร้างทักษะด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย การให้บริการอย่างมีมาตรฐาน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับพนักงานขับรถที่ฝ่าฝืนกระทำความผิด เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อสังคมร่วมกัน  นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังมีแนวทางนโยบายที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่ง สร้างระบบผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการด้านการขนส่ง ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจประเมินความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ ความพร้อมของพนักงานขับรถและผู้ประจำรถความพร้อมก่อนออกเดินทาง การวางแผนการเดินทาง การจัดการเหตุฉุกเฉินและการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการเดินรถด้วยเทคโนโลยี GPS Tracking รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  กล่าวในที่สุด

กรมการขนส่งทางบก มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขนส่งทางถนนอย่างต่อเนื่อง []