ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการขนส่ง(ด้านกฎหมาย) และเจ้าพนักงานขนส่ง