รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์