ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์